Algemene voorwaarden


 

Artikel 1.  Toepasselijkheid De algemene voorwaarden van Lean in de 1e lijn zijn van toepassing op alle voorstellen, overeenkomsten en werkzaamheden van Lean in de 1e lijn voor opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen. 

 

Artikel 2.  Vergoedingen en facturatie De diensten van Lean in de 1e lijn worden, tenzij anders overeengekomen, vergoed op basis van de werkelijk voor de opdrachtgever bestede tijd. De tijdsbesteding en vergoedingen zoals genoemd in voorstellen van Lean in de 1e lijn zijn altijd een inschatting. De tarieven van Lean in de 1e lijn zijn exclusief reiskosten, inclusief BTW, exclusief eventuele locatie- en verblijfskosten. Locatie- en verblijfskosten, reiskosten en reistijd worden altijd tegen werkelijke kosten door de opdrachtgever vergoed. Facturatie van de werkelijk bestede tijd gebeurt altijd op basis van dagdelen (halve werkdag) en/of dagen, met het minimum van één dagdeel. Lean in de 1e lijn factureert tweemaal per maand. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

 

Artikel 3.  Reclamering Als de opdrachtgever ontevreden is over de door Lean in de 1e lijn verleende dienst dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na het verlenen van de dienst te reclameren. Hierna vindt zo snel mogelijk, maar maximaal 15 dagen na reclamering, een gesprek tussen de opdrachtgever en Lean in de 1e lijn plaats. Als de opdrachtgever met duidelijke argumentatie de ontevredenheid kan onderbouwen en de verbeterpunten voor Lean in de 1e lijn kan aangeven, wordt een betalingsregeling getroffen. Dit kan betekenen dat de factuur volledig wordt gecrediteerd. 

 

Artikel 4.  Opzegtermijn Zowel de opdrachtgever als Lean in de 1e lijn kunnen een overeenkomst op schriftelijke en gemotiveerde wijze met onmiddellijke ingang opzeggen. Voor al ingeplande diensten geldt een opzegtermijn van twee weken. 

 

Artikel 5. Annulering De nascholingen kunnen bij – onvoldoende deelname (=minder dan 80% van het vastgestelde maximaal aantal cursisten per nascholing) door Lean in de 1e lijn  kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. Daarna is de klant 50% van het vastgestelde tarief verschuldigd. Indien de trainer ziek is of door omstandigheden niet in staat is de nascholing te geven zal er een andere trainer worden ingezet. Indien dit niet mogelijk is zal de training verzet moeten worden. De klant zal zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht en uiterlijk de dag voor de nascholing ingelicht worden . Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaald. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. 

 

 

Artikel 6.  Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom Alle informatie over de opdrachtgever die tijdens de dienstverlening door de opdrachtgever aan Lean in de 1e lijn wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij schriftelijk overeengekomen. Op informatie, materialen, presentaties en documenten van Lean in de 1e lijn berust intellectueel eigendom, en mag dus door de opdrachtgever naar eigen inzicht ten behoeve van de eigen organisatie worden gebruikt. Bronvermelding wordt op prijs gesteld. De trainers zijn verplicht tot geheimhouding van alle feiten, gegevens en informatie verband houden met de bedrijfsvoering van Lean in de 1e lijn en haar klanten. 

 

Artikel 7.  Aansprakelijkheid Lean in de 1e lijn en eventueel door Lean in de 1e lijn ingeschakelde derden, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade die verband houdt met de diensten van Lean in de 1e lijn behoudens opzet of grove schuld. Als toch enige aansprakelijkheid aan de zijde van Lean in de 1e lijn zou bestaan, is die altijd beperkt tot het maximum van het gefactureerde bedrag voor de opdracht. 

 

Artikel 8.  Toepasselijk recht Lean in de 1e lijn is het recht voorbehouden om met maatregelen haar bovenstaande rechten te beschermen. Op alle voorstellen en overeenkomsten van Lean in de 1e lijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Ook eventuele geschillen zullen naar het Nederlands Recht worden beslecht. 

Artikel 9.  ExpiratieApp®:
 voor het gebruik van de ExpiratieApp® wordt een maandelijkse onkostenvergoeding in rekening gebracht. Het verschuldigde bedrag wordt per automatische incasso,  na on-line toestemming door de gebruiker, maandelijks geïnd, tot schriftelijke  wederopzegging. Er is een opzegtermijn van een maand.

Alle persoonlijke gegevens, zoals email adressen en bankgegevens die via de ExpiratieApp® worden verkregen worden vertrouwelijk verwerkt en nooit met derden gedeeld!

 

Artikel 10. Klachtenafhandeling Als u niet tevreden bent over Lean in de 1e lijn kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Op klachten wordt binnen 3 dagen gereageerd en  zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, worden behandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de klant hiervan binnen 2 weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven. Wanneer uw klacht niet door Lean in de 1e lijn opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden (Judy de Graaff van het Oogpunt, www.hetoogpunt.nl ).  De uitspraak van Judy de Graaff zal door ons als bindend ervaren worden; eventuele consequenties worden door Lean in de 1e lijn snel afgehandeld. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden voor een termijn van 2 jaar bewaard.

info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!